Contactformulier

Algemene voorwaarden

De volledige algemene verkoopvoorwaarden van Complementair kunnen hier worden gedownload.

Artikel 1: Definities.
In deze AVV (Algemene Verkoopvoorwaarden) wordt verstaan onder:

 • Complementair premiums & gifts: de eenmanszaak Complementair premiums & gifts, gevestigd te (3905NN) Veenendaal aan het Arsenaal 9 (hierna: Complementair);
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Complementair producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Complementair een overeenkomst aangaat of is aangegaan;
 • Offerte: het schriftelijk aanbod van Complementair om tegen een bepaal-de prijs een vastgestelde hoeveelheid zaken te leveren. Hierbij kan het ook betreffen een vooraf afgesproken dienst;
 • Order: de opdracht tot levering c.q. het accepteren van de offerte van Complementair door Opdrachtgever; De order leidt tot de overeenkomst;
 • Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
 • Diensten: alle werkzaamheden die Complementair voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Complementair en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Levering: het één zaak of meer zaken in bezit stellen van Opdrachtgever;
 • Partijen: Complementair en Opdrachtgever;
 • Schriftelijk: elektronisch dataverkeer en/of berichtenverkeer per telefax en/of berichtenverkeer per post of bezorging anderszins van schriftelijke stukken;

Artikel 2: Toepasselijkheid.

 • In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze AVV.
 • Afwijking van deze AVV kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 • Deze AVV zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot levering van zaken door Complementair aan Opdrachtgever. Elke andere Algemene voorwaarden, zoals die van Opdrachtgever, zijn niet van toepassing;

Artikel 3: Aanbiedingen.

 • Alle aanbiedingen zijn voor Complementair vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.
 • Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft Complementair het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door Complementair verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden Complementair niet.

Artikel 4: Prijs en prijsherziening.

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door Complementair opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing transport en verzekering.
 • De overeengekomen prijzen en tarieven luiden in Euro’s tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Een prijsopgave van Complementair bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever.
 • Complementair heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden worden geleverd.
 • Elke verandering van de factoren die op de prijs van Complementair van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Complementair doorberekenen aan Opdrachtgever;
 • Opdrachtgever vrijwaart Complementair voor alle kosten en schade die voor Complementair mochten voortvloeien uit het feit:
  (a) dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of
  (b) dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Complementair en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

Artikel 5: Levertijd.

 • Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen,, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Complementair derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.
 • Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat.Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
 • De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
  (a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
  (b) de dag van ontvangst door Complementair van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.
  (c) De dag van ontvangst door Complementair van hetgeen volgens de overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Artikel 6: Levering.

 • Complementair behoudt zich het recht voor in het geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
 • Het in gedeelten zenden van zaken door Complementair is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af fabriek, magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door Complementair te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan Opdrachtgever aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
 • Indien Complementair een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 • Mocht Opdrachtgever de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of
  niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Complementair is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
 • De levering geschiedt franco af fabriek, magazijn op de begane grond van slechts één adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens Complementair wordt geleverd. De levering van de Producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
  - Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door de overdracht van de Producten aan die beroepsvervoerder;
  - Indien de Producten door of namens Opdrachtgever worden afgehaald; door de in ontvangst name van de Producten;
  - Bij verzending door een vervoermiddel van Complementair; door aflevering aan het door de Opdrachtgever opgegeven adres.

Artikel 7: Levering van bedrukte zaken.

 • Ingeval Complementair opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten is Opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
 • Complementair is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Complementair zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
 • Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 8: Annulering.

 • Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging, is hij verplicht 50 % van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst
  (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.), te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag Complementair de orderwaarde voor 100% in rekening brengen.
 • Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan Complementair;

Artikel 9: Overmacht.

 • Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Complementair gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen.
 • Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht-toestand op de hoogte stellen.
 • Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Onder overmacht wordt in deze AVV verstaan; elke van de wil van Complementair onafhankelijke omstandigheid –ook als was deze ten tijde van het tot stand gekomen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Complementair of van haar leveranciers.

Artikel 10: Reclames.

 • Reclames die betrekking hebben op waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering van de betreffende zaken, te geschieden. Bij overschrijding van die termijn van acht dagen is Complementair niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de hier voor gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de Producten bij de opdrachtgever of diens gemachtigde, schriftelijk aan Complementair worden gemeld.
 • Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik en/of doorlevering aan derden van de betreffende Producten onverwijld te staken.
 • Opdrachtgever zal alle door Complementair voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Complementair in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen dan wel door retournering op kosten van Complementair van enkele representatieve gebrekkige Producten.
 • Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat Complementair daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Opdrachtgever en de Producten blijven voor zijn risico. Retourneren impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
 • Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Producten, die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie, geven Opdrachtgever slechts het recht op ontbinding van de gehele Overeenkomst wanneer van Opdrachtgever instandhouding van het resterende gedeelte van de Overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

Artikel 11: Garantie.

 • Indien Complementair Producten aan Opdrachtgever aflevert die Complementair van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Complementair nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Complementair ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 • De Producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door Complementair aan de Producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Complementair en niet in redelijkheid van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de Producten voor het vorenstaande risico verzekert.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud.

 • Complementair behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
 • Indien Complementair in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever door Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom even-eens totdat Opdrachtgever ook deze vordering van Complementair geheel heeft voldaan.
 • De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die Complementair jegens Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Complementair..
 • Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan mag die de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij Opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
 • De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
  Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Complementair te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico's als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Complementair daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Complementair.
 • Indien en zolang Complementair eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Complementair onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Complementair op haar eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Complementair eigenaar is, zich bevinden.
 • Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal
  Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Complementair.

Artikel 13: Betaling.

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Complementair netto binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Complementair.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
 • Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van Complementair worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal Opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Complementair meedelen
 • Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
 • Complementair is te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen. Complementair is gerechtigd verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Complementair vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft Complementair zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente.
 • Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij Complementair op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 • Alle door complementair te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14: Intellectuele eigendom.

 • Complementair verklaart dat, voor zover zij weet, door de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Complementair kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Indien Complementair Producten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van Opdrachtgever op basis van een ontwerp dat niet van Complementair afkomstig is, vrijwaart Opdrachtgever Complementair zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de Producten op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • Het auteursrecht van door Complementair ontworpen, c.q.
  tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te allen tijde bij haar berusten, ook indien Opdrachtgever te dier zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.
 • Opdrachtgever staat ervoor geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Complementair, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten.

Artikel 15: Zet-, druk- of andere proeven.

 • Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van Complementair ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en die in het voorkomende geval zo snel als mogelijk gecorrigeerd of goedgekeurd aan Complementair te retourneren.
 • Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat Complementair de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd.
 • Complementair is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 16: Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken.

 • Indien Complementair aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is Opdrachtgever verplicht deze zaken binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.
 • Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Complementair het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen, onverminderd de overige aan Complementair in dit verband toekomende rechten.

Artikel 17: Verantwoordelijkheden Opdrachtgever.

 • Opdrachtgever zal aan Complementair alle voor de uitvoering van haar werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 • Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

Artikel 18: Aansprakelijkheid.

 • Behoudens grove schuld of opzet van Complementair, is Complementair niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interesses, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van medewerkers van Complementair dan wel van personen die door Complementair tot uitvoering van de overeenkomst zijn ingehuurd.
 • Iedere aansprakelijkheid van Complementair voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van Complementair jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is de aansprakelijkheid van Complementair beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

Artikel 19: Ontbinding.

 • In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Complementair Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Complementair zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
  (a) de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
  (b) al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;
  een en ander onverminderd andere rechten van Complementair onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Complementair tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Complementair premiums & gifts gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
  (a) de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling
  voldoende zeker is gesteld; en/of
  (b) die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  een en ander onverminderd Complementair premiums & gifts's andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Complementair premiums & gifts tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Complementair premiums & gifts op
  Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende
  Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Complementair premiums & gifts gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Complementair premiums & gifts en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Complementair premiums & gifts in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

Artikel 20: Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht.

 • Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 • Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Complementair premiums & gifts is gevestigd (Rechtbank Utrecht) zulks behoudens voor zoveer dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 • Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig
  blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft Complementair premiums & gifts het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product